اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
درباره روف گاردن

درباره روف گاردن

تاریخ مقاله: 1396/6/21

درباره روف گاردن

روف گاردن یا بام سبز و یا باغ بام چیست و چرا رویکرد به آن رو به افزایش است ؟ شاید در کشور پهناور و زیبای ایران ، تا پایان دهه هفتاد خورشیدی کمتر کسی به چیزی به نام بام سبز می اندیشید و شاید حتی چنین انگاشتی هرگز از اندیشه کسی نیز گذر نمیکرد ، تا چه رسد به پیگیری و پیاده ساختن آن ، ولی امروزه بویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران ، مشهد ، اصفهان ، کرج ، تبریز ، شیراز ، اهواز و … رویکرد و نیز بهره گیری از آن روز به روز بیشتر می گردد و در شمال شهر تهران ، بسیار بسیار بیشتر و پررنگتر از دیگر جاها به چشم می آید . بر همگان آشکار و روشن است که نیازهای آدمی را هرگز نمی توان نادیده گرفت و یا به سرکوب آنها پرداخت . اگر از چهار نیاز بنیادین و زیستی آدمی ، که دربرگیرنده نیاز به داشتن خانه ، خوراک ، پوشاک و همسر می باشد ، بگذریم و از نیازهایی که پس از آنها بر دیگر نیازها ، برتری می یابند و از نهاد آدمی برمی خیزد ، مانند کشش درونی برای دستیابی به شکوفایی و پیشرفت ، هدفمند بودن زندگی ، دوست داشته شدن از سوی دیگران و نزدیک بودن به آنها ، زنهار یا امنیت و پشتوانه اجتماعی و … نیز بگذریم و همه آنها را نیز فراهم شده بپنداریم ، برای پرداختن به خویشکار یا وظیفه ای که به خود ، خانواده و دیگران در این جهان داریم پیش از هر چیز دیگر ، نیاز به آرامش و شادابی درون داریم.

نام نویسندهرازقی